RegulaminDrukuj

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Jeans Lee Cooper Michał i Anna Ambroziak

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklepleecooper.pl

prowadzony jest przez firmę Jeans Michał i Anna Ambroziak ul. Tadeusza Kościuszki 4

07-300 Ostrów Mazowiecka tel. 736-857-924 info@sklepleecooper.pl NIP: 7591365871,

Regon: 141710577

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z

zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani

ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny

(Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień

niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za

pośrednictwem strony internetowej leecooper.webd.pl 3. Średni czas realizacji

zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 24 godziny.

 

§3. PŁATNOŚCI

 

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są

cenami brutto (zawierają podatek VAT)

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w

powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie

ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą

promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

§4. DOSTAWA

 

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego

podczas składania 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami

i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach

wysyłki podczas składania Zmówienia. 

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY TOWARÓW

 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo

na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

(Dz. U. z 2014 r. poz. 827). 

odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

2.  Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia,

w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż

przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia

(na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego

na adres: Sklep Internetowy Jeans Lee Cooper ul. Kościuszki 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy,

(link na końcu regulaminu)

Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy

lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną,

na następujący adres e-mail: info@sklepleecooper.pl Jeżeli Klient skorzysta z tej

możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji

o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał

informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący

adres pocztowy: Sklep Jeans ul. Kościuszki 4 , 07-300 Ostrów Mazowiecka niezwłocznie,

a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o

odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz

przed upływem terminu 14 dni.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane

płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy

zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym

przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o

decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat

w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu

otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające

z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania rzeczy.

§6 REKLAMACJE TOWARU

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep Jeans Lee Cooper

odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych

Kodeksu cywilnego.

2. Sklep Jeans Lee Cooper podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej

i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone

przez Klientów.

4. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów

i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada

wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

5. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym

opisem wady lub formularzem reklamacyjnym i dowodem

zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres:

Sklep Jeans Lee Cooper ul. Kościuszki 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka, z dopiskiem:

„Reklamacja e-sklep". Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji

w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki

zawierającej reklamowany towar.

6. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie

art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

a)  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego

wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią

co do niezasadności reklamacji.

8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu,

zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio

- wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

&7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Jeans Michał i Anna Ambroziak z siedzibą w Ostrów Mazowiecka 07-300, ul. Kościuszki 4, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7591365871, REGON: 141710577. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  §2. Administrator Danych

 6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 7. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
 8. Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

  w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,

  w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na webinar.

 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@sklepleecooper.pl.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy

§3. Pliki cookies

17. Witryna sklepleecooper.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują

z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia

złożone przed wejściem życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą

realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały

właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku

Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie

niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.). 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 20,11,2013 roku.

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy